S1LE [_74 $ CJ8DXD (FCDR [VT
banner1
banner2
NBSM-2
NBSM-3

önüm

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

nuobo

näme edýäris

2001-nji ýylda esaslandyrylan Hytaýda haýwan dermanlaryny öndüriji we eksport ediji iň uly 5 iri GMP öndürijisi we Weierli Group. 4 şahamçamyz we 1 halkara söwda kompaniýamyz bar we 20-den gowrak ýurda eksport edildi.Häzirki wagtda Müsürde, Yrakda we Filippinlerde wekillerimiz bar we bütin dünýäde agent gözleýäris.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Daşary ýurtly myhmanlar

  Daşary ýurtly myhmanlar

  Häzirki wagtda 20-den gowrak ýurtdan müşderi aldyk we işewür gatnaşyk gurýarys Müşderä hoş geldiňiz, bize gelip, ýüzbe-ýüz gürleşiň.

 • Daşary ýurt sergilerine gatnaşyň

  Daşary ýurt sergilerine gatnaşyň

  Her ýyl 4 sany daşary ýurt sergisine gatnaşýarys, mysal üçin Müsürdäki AGRAENA, Fransiýada SPACE, Germaniýada Euroewro derejesi ... Has köp sergi Habarlarymyzyň täzelenmegine üns bermegiňizi haýyş edýäris.

 • Dört bölüm zawody

  Dört bölüm zawody

  Hebei Weierli Haýwan Derman Topary Co., Ltd;Hebei Wangda haýwanlara garşy dermanlar we iýmit önümleri kärhanasy;Hebei Pude Animal Medicine Co., Ltd;“Hebei Contain Technology Co., Ltd.”

amaly

 • 300 300

  Güýçli tehniki topar

 • 3000 3000

  Ajaýyp hil

 • 200 200

  Hyzmat

 • 2000 2000

  Niýet döretmek

 • 20+ 20+

  Üstünlikleri

habarlar

Itlerimiz saçyny ýitirse näme edip bileris?

It eýesi hökmünde, belki, öý haýwanyňyz hakda bir zat, ýagny saç dökmek üçin özüňizi biynjalyk duýarsyňyz.Ine size käbir maslahatlar: 1. Iýmitlenmäni gowulaşdyryň we ýekeje iýmit hem-de has tolgundyryjy iýmitlenmezlige synanyşyň ...

Itlerimiz saçyny ýitirse näme edip bileris?

It eýesi hökmünde, belki, öý haýwanyňyz hakda bir zat, ýagny saç dökmek üçin özüňizi biynjalyk duýarsyňyz.Ine size käbir maslahatlar: 1. Iýmitlenmäni gowulaşdyryň we ýekeje iýmit hem-de has tolgundyryjy iýmitlenmezlige synanyşyň ...
has köp >>

Täze ýylyň başynda, bize goşulyň we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşyň!

2022, täze başlangyç, size gowy bereket ibermek üçin: täze başlangyç nokady, doly höwes bilen öňe gitmegiňizi arzuw ediň, yza çekilmäň, gaçmaň, ikirjiňlenmäň, bilelikde geljege ...
has köp >>

Springaz paslynda guşçylyk fermasynda daşky gurşawy gowy dolandyrmak

1. armyly saklamak Baharyň başynda, ertir bilen agşamyň arasyndaky temperatura tapawudy uly we howa çalt üýtgeýär.Towuklar temperaturanyň üýtgemegine has duýgur we bu ...
has köp >>