sahypa_banner

Sorag-jogap

Gök
Söwda kompaniýasy ýa-da öndüriji?

Hytaýda 20 ýyl weterinariýa öndürýäris

Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?

Hawa, mugt ýük daşamak üçin nusgany hödürläp bileris

OEM we ODM hödürleýärsiňizmi?

Hawa, OEM we ODM hyzmatyny edip bileris.Haýwanlaryň iýmitlenmegi, haýwan lukmançylygy we gözleg önümleri üçin hünärmen gözleg toparymyz bar, formulaňyza görä öndürip bileris.

Hususy bellik hyzmaty, MOQ näme?

Hawa, Hususy bellik hyzmatyny hödürläp bileris.Dürli paketde dürli MOQ bar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Oururdumyza tehniki görkezme hödürleýärsiňizmi?

Hawa, zerur bolsa ýurduňyza tehnolog hödürläp bileris

Önümiňiz guşlarda nähili ulanylýar?

Önümimiz guş iýmitlenmegi, parazitlere garşy, içege aşgazany, dezinfeksiýa we iýmit goşundylary üçin ulanyp biler

Önümiňiz PET-de nähili ulanylýar?

Önümimiz PET, parazitlere garşy, antibiotik, ýelek örtügi, güýçli süňk, bagyr idegi we iýmitlenmek üçin ulanylyp bilner. Wormer ýaly tegelek gurçuklary, gurçuk gurçuklaryny, gamçy gurçuklaryny, talape gurçuklaryny doly gözegçilikde saklamak üçin ulanylyp bilner;“Multi Plus” öý haýwanlarynda rahit, osteoporoz, osteomalasiýanyň öňüni almaga kömek edýär;Bogunlar plýusy sagdyn bagryňy, bogunlary we baglanyşyklary ösdürýär;Bagyr aladasy bagyr saglygyny we öý haýwanlarynda we ş.m. işleýär.

Önümiňiz POULTRY-da nähili ulanylýar?

Önümimiz POULTRY, anti-parazit, dezinfeksiýa, iýmit goşundylary, iýmitlenmek üçin ulanyp biler.Bagyr Tonik ýaly, bagyr çalşygyny höweslendirip, öt önümçiligini we aşgazan asty fermentlerini artdyryp biler;VE + SE suwuk goşundy haýal ösmegi we hasyllylygyň ýoklugyny ýok edip biler;AD3E witamini tohumlandyrmagyň derejesini, tohumçylygyň köpelmegini ýokarlandyryp biler;Multi Bromint, dem alyş ýollarynyň ýokançlygynyň öňüni almak we bejermek üçin görkezilýär.