sahypa_banner

habarlar

VASZ-3
1. armyly saklamak
Springazyň başynda, ertir bilen agşamyň arasyndaky temperatura tapawudy uly we howa çalt üýtgeýär.Towuklar temperaturanyň üýtgemegine has duýgur we pes temperaturada uzak wagtlap sowuk tutmak aňsat, şonuň üçin ýyly saklamagy unutmaň.Gapylary we penjireleri ýapyp, saman perdelerini asyp ýa-da ýyly we ýyly saklamak üçin ýyly suw we peç içmek ýaly ýyladyş usullaryny ulanyp bilersiňiz.Heatylylyk üçin kömür peçini ulansaňyz, gazdan zäherlenmä üns beriň.
2. Howalandyryjy saklamak
Howalandyryş, towuklary ösdürip ýetişdirmek hytaý arzuwynyň möhüm bölegidir.Warmylylygy saklamak bilen, towuk öýünde arassa howanyň howa çalşylmagyny üpjün etmek hem zerurdyr.Springazda temperatura pes we ätiýaçlyk dykyzlygy ýokary.Towuk öýüniň izolýasiýasyna üns bermek we öýde howanyň hapalanmagyna we bakteriýalaryň köpelmegine sebäp boljak howa çalşygyny we howa çalşygyny äsgermezlik etmek möhümdir.Towuklar kömürturşy gazyny we beýleki zyýanly gazlary uzak wagtlap dem alýar, bu bolsa kolibasillozyň, dowamly dem alyş keselleriniň we beýleki keselleriň köp ýüze çykmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin howa çalşygyny äsgermezlik edip bolmaz.
3. Dezinfeksiýa
Bahar hemme zadyň dikeldiş möwsümidir, keseller hem muňa gabat gelmeýär, şonuň üçin ýazda dezinfeksiýa aýratyn möhümdir.Springazyň başynda temperatura has pes bolýar we bakteriýalaryň işjeňliginiň ýygylygy peselýär, emma häzirki wagtda howa sowuk we towuklaryň garşylygy adatça gowşaýar.Şonuň üçin bu wagt dezinfeksiýa äsgerilmese, keseliň döremegine we agyr ýitgilere sebäp bolmak gaty aňsat.Şonuň üçin dezinfeksiýa işine üns bermelidiris we ýalňyş bolmaly däldiris.
4. Iýmitlenme
Baharyň howasy üýtgeýär we towuklar birneme gowşak, şonuň üçin iýmitiň ýokumly derejesini ýokarlandyrmak möhümdir.Şeýle-de bolsa, dürli towuklara dürli iýmit goşundylary gerek.Mysal üçin, jüýjeler üçin iýmitdäki belok mukdary 3% -5% ýokarlandyrylmaly, tohumçylyk döwründe iýmitdäki energiýa degişli derejede ýokarlandyrylmaly we orta ýaşly towuklar witaminleri we käbir yz elementlerini doldurmaly.
5. Goşmaça yşyk
Uly towugyň gündelik ýagtylyk wagty 14-17s aralygyndadyr.Lightagtylyk, towugyň alyş-çalşyny ösdürip, towugyň ösüşini çaltlaşdyryp biler.Şonuň üçin towugyň ýeňil wagty köpeltmek döwründe ýerine ýetirilmelidir.
6. Kesellere gözegçilik
Springaz paslynda towuklar dowamly dem alyş kesellerine, guş gribine we ş.m. ýykgyn edýärler, şonuň üçin öňüni almakda gowy iş etmeli;towuk keselleri.Kesel tapylansoň, gysga wagtda çäreleri görmeli.


Iş wagty: 15-2022-nji fewral