sahypa_banner

habarlar

It eýesi hökmünde, belki, öý haýwanyňyz hakda bir zat, ýagny saç dökülmegi üçin özüňizi biynjalyk duýarsyňyz.Ine size käbir maslahatlar:

  • 1.Diýetany gowulaşdyryň we uzak wagtlap ýekeje iýmit ýa-da has höweslendiriji iýmit bilen iýmitlenmezlige synanyşyň.Itiňize diňe şu hili iýmit berseňiz, itiň saçynyň esassyz dökülmegine sebäp bolar.Haýwanlaryňyza belok, witamin, ýag ýaly köp mukdarda iýmitleri iýmitlendirmek üçin has köp üns bermeli;
  • 2. Şekeriň kabul edilmegini azaltmak: itler gaty köp şeker siňdirip bilmeýärler we bedeninde ýygnanar, bu derini we saçlary seýrek edýär;
  • 3. Yzygiderli hammam saklaň: öý haýwanyňyzy takmynan 7-10 gün yzygiderli ýuwmaly.Frequygy-ýygydan ýuwmak bu meseläni hasam kynlaşdyrar;
  • 4. Yzygiderli gurçuk, köplenç 2 aý töweregi: Itiň bedeninde parazitler köp bolsa, saçyň dökülmegine sebäp boljak gyjyndyrma alamatlaryny aýyrmak üçin dyrmaşar.

Bu maslahatlara eýerip, ýagdaýyň gowulaşandygyny görersiňiz.1659432473102

 

 


Iş wagty: Awgust-02-2022