sahypa_banner

habarlar

Kompaniýa

 • Täze ýylyň başynda, bize goşulyň we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşyň!

  Täze ýylyň başynda, bize goşulyň we geljege sabyrsyzlyk bilen garaşyň!

  2022-nji ýyl, täze başlangyç, size gowy bereket ibermek üçin: täze başlangyç nokady, doly höwes bilen öňe gitmegiňizi arzuw ediň, yza çekilmäň, gaçmaň, ikirjiňlenmäň, geljege bilelikde ajaýyp ýaşaň!Siongguan ýoly hakykatdanam demir ýaly, indi noldan hereket ediň.Arkaýyn ...
  Koprak oka
 • Özara baglanyşyk we öňegidişlik - Xuzhou Lvke Oba hojalygy we maldarçylyk kompaniýasy derňew we alyş-çalyş üçin Weierli Group kompaniýasyna baryp gördi

  Özara baglanyşyk we öňegidişlik - Xuzhou Lvke Oba hojalygy we maldarçylyk kompaniýasy derňew we alyş-çalyş üçin Weierli Group kompaniýasyna baryp gördi

  Dekabr aýynyň 17-18-i aralygynda Xuzhou Lvke Oba hojalygy we maldarçylyk tehnologiýasy kompaniýasynyň wekiliýeti biziň kompaniýamyza baryp gören kompaniýanyň işgärleriniň topary, topar kärhanasynyň medeni sergi zaly we zhao ýurdy a .. .
  Koprak oka
 • Guş üçin möhüm witaminler we minerallar

  Guş üçin möhüm witaminler we minerallar

  Howa sürüleri bilen baglanyşykly umumy meseleleriň biri, guşlar üçin witamin we mineral ýetmezçiligine sebäp bolup biljek iýmitlenişiň pes ýa-da ýeterlik däldigi bilen baglanyşykly.Witaminler we minerallar towuklaryň iýmitiniň örän möhüm düzüm bölekleridir we düzülen rasion iýmitlenmese, ähtimal ...
  Koprak oka
 • Hytaýyň ösümlik weterinariýa pudagynyň ösüşi baradaky ak kagyzyň resmi taýdan çap edilmegi

  Hytaýyň ösümlik weterinariýa pudagynyň ösüşi baradaky ak kagyzyň resmi taýdan çap edilmegi

  Iýmit howpsuzlygy we sagdyn ekerançylyk üçin global talaplar barha ýokarlanýar we esasanam iýmit önümlerinde antibiotik gadagan edilmegi, köpeldilende antibiotik çäklendirilmegi, haýwan önümlerinde antibiotik galyndylary ýok, Hytaý ösümlik weterinariýa h ...
  Koprak oka
 • Antibiotikleriň ulanylmagyny azaldyň, Hebei kärhanalary!Hereketdäki garşylygy azaltmak

  Antibiotikleriň ulanylmagyny azaldyň, Hebei kärhanalary!Hereketdäki garşylygy azaltmak

  18-24-nji noýabr “2021-nji ýylda mikroblara garşy dermanlaryň habardarlygyny ýokarlandyrmak hepdesi”.Bu iş hepdesiniň mowzugy “habardarlygy giňeltmek we neşe garşylygy çäklendirmek”.Öý guşlaryny köpeltmek we weterinariýa derman öndürýän kärhanalaryň uly welaýaty hökmünde Hebei ...
  Koprak oka
 • Müşderi üçin epidemiýanyň öňüni almak üçin berk goldaw - Hebei Weierli 20 ýyllyk sylag çäreleri

  Müşderi üçin epidemiýanyň öňüni almak üçin berk goldaw - Hebei Weierli 20 ýyllyk sylag çäreleri

  20 ýyllyk ugurtapyjylyk, hünär geljegi, epidemiýanyň öňüni almak meniň bilen, siziň bilen - Weierli tarapyndan berlen epidemiýanyň öňüni alyş materiallarynyň ilkinji topary müşderilere gowşuryldy.Hebei Weierli Animal Pharmaceutical Group Co., Ltd. integrirlenen topar çeşmeleri, 500 d ...
  Koprak oka
 • Hytaý Qilu etrabynyň müşderisi Weierli Haýwan Derman Toparyna baryp görýär

  Hytaý Qilu etrabynyň müşderisi Weierli Haýwan Derman Toparyna baryp görýär

  Ilki bilen, Weierli Haýwan Derman Toparynyň aýlanýan wise-prezidenti Sun Ru, "Täze ýoluň aşagyndaky syýahat" mowzugy bilen 20 ýyllyk ösüş kursyny, ösüş synyny we kompaniýanyň geljekki ösüş strategiýasyny hödürledi we paýlaşdy.Topar '...
  Koprak oka
 • GMP okuwy

  GMP okuwy

  Önümiň hili her bir kärhananyň ýaşamagy üçin ganydyr we müşderiler üçin gorag, ygrarlylyk we jogapkärçilikdir.Weierli topary soňky 20 ýylda hemişe "özboluşlylyk ruhuny ulanmak, ajaýyp ..." önüm düşünjesine eýerdi.
  Koprak oka
 • Ussatlyk 20 ýyl, hünärmen geljegi döredýär

  11-nji iýulda çempion toparlary we şahsyýetleri öwmek we höweslendirmek üçin gahrymanlaryň uly ýygnagy - Waili toparynyň 19-njy (Çinghai) Gahrymanlary we Medeniýet Festiwaly uly dabara bilen geçirildi, bu hem täze syýahatyň ýangyç bekedi. y ikinji ýarym ...
  Koprak oka
 • VIV ASIA 2019

  VIV ASIA 2019

  Sene: 2019-njy ýylyň 13-15-nji marty H098 4081 stend
  Koprak oka
 • Biz näme edýäris

  Biz näme edýäris

  Öňdebaryjy iş zawodlarymyz we enjamlarymyz bar we täze önümçilik liniýalarynyň biri 2018-nji ýylda Europeanewropa FDA bilen gabat geler. Esasy weterinariýa önümimize sanjym, poroşok, premiks, planşet, agyz ergini, guýulýan ergin we dezinfeksiýa degişlidir.Dürli aýratynlyklary bolan jemi önümler ...
  Koprak oka
 • Biz kim?

  Biz kim?

  2001-nji ýylda esaslandyrylan Hytaýda haýwan dermanlaryny öndüriji we eksport ediji iň uly 5 iri GMP öndürijisi we Weierli Group. 4 şahamçamyz we 1 halkara söwda kompaniýamyz bar we 20-den gowrak ýurda eksport edildi.Müsürde, Yrakda we Filide wekillerimiz bar ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2