sahypa_banner

Hil

Hil dolandyryşy

Hil dolandyryş ulgamymyz desgalar, önümler we hyzmat bilen baglanyşykly hiliň ähli taraplaryny öz içine alýar.Şeýle-de bolsa, hil dolandyryşy diňe bir önüme we hyzmatyň hiline däl, eýsem oňa ýetmegiň serişdelerine hem gönükdirilendir.
Dolandyryşymyz aşakdaky ýörelgelere eýerýär:
1. Müşderiniň ünsi
2. Häzirki we geljekki müşderiniň zerurlyklaryna düşünmek, üstünligimizde birinji orunda durýar.Müşderiniň talaplaryny kanagatlandyrmak we ähli müşderileriň isleglerinden has ýokary syýasatymyz.
3. Liderlik

59f2a572a1a12

59f2a5479aecd

Hil üpjünçiligi
Hil kepilligi önümiň hiline we howpsuzlygyna ynam döredýän ulgamyň ösdürilmegini we ornaşdyrylmagyny öz içine alýar.Önümi ösdürmegiň talaplarynyň ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin hil ulgamynda durmuşa geçirilýän meýilnamalaşdyrylan we yzygiderli işler arkaly gazanylýar.

Hil barlagy
Hil gözegçiligi, önüm öndürmek bilen baglanyşykly proseslere gözegçilik etmek we çig maldan sarp edijä ýetýän ahyrky gaplanan önüme çenli dürli ädimlerde önümiň hiline baha bermekdir.

SYITYASAT (4)